REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – LUK-KOM.PL

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy LUK-KOM dostępny pod adresem internetowym luk-kom.pl prowadzony jest przez Łukasz Kostka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: LUK-KOM Łukasz Kostka, ul. Prosta 18, 43-100 Tychy, NIP: 6462527526, REGON: 241382733, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres poczty elektronicznej: biuro@luk-kom.pl, nr telefonu: 605-645-692.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • warunki świadczenia usług drogę elektroniczną;
 • warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie Internetowym;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Formularza Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, dokonująca zakupu Towaru w Sklepie Internetowym;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.);
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Koszyk – graficznie wyróżnione miejsce w Sklepie Internetowym, umożliwiające Klientowi dokonanie zakupu wybranych Towarów;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy służący do składania zamówień pod adresem internetowym luk-kom.pl;
 • Sprzedawca – Łukasz Kostka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: LUK-KOM Łukasz Kostka, ul. Prosta 18, 43-100 Tychy, NIP: 6462527526, REGON: 241382733, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 • Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 638 z późn. zm.);
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru, adres pod który Towar ma zostać doręczony, rodzaj dostawy Towaru oraz metodę płatności;
 • Zamówienie zagraniczne – Zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem paragrafu 5 i 6 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów będących jednocześnie Konsumentami.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego. Pobranie Regulaminu, odtworzenie oraz utrwalenie jego treści możliwe jest w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych:
 • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
 • przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 62 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 55 lub wyżej, Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Opera w wersji 49 lub wyższej;

 

 

 • aktywne konto e-mail zapewniające dostęp do poczty elektronicznej.
 1. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości i mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich.

 

 • 2.

Zamówienia w Sklepie Internetowym

 1. Przed złożeniem Zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu luk-kom.pl i dokonać wyboru Towaru spośród Towarów zaprezentowanych na stronie internetowej Sklepu. Wybór Towarów dokonywany jest samodzielnie przez Klienta poprzez dodanie Towarów do Koszyka.
 2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni robocze. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 3 Dni roboczych oraz nie uwzględnia czasu potrzebnego na dostawę zamówionego Towaru.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy prawidłowo wypełnić Formularz Zamówienia podając co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, adres miejsca zamieszkania i adres dostawy (jeżeli jest inny), numer telefonu kontaktowego, a także wybrać sposób dostawy Towaru, zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz wybrać metodę płatności.
 4. Sklep zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia, prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta podanych w Zamówieniu, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Formularz Zamówienia należy wypełnić podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów oraz innych informacji dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające informacje dotyczące:
 • zamówionego Towaru;
 • ceny brutto zamówionych Towarów;
 • wybranego sposobu dostawy;
 • wybranego sposobu płatności;
 • całkowitej ceny brutto zamówionych Towarów z uwzględnieniem kosztów dostawy.
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia poprzez zmianę koloru (wariantu) wybranego Towaru, dobrania nowego Towaru bądź rezygnacji z dokonania zakupu.
 2. W celu potwierdzenia złożenia Zamówienia należy nacisnąć przycisk „Potwierdzam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Potwierdzenie Zamówienie jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty ceny sprzedaży oraz stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca nie ma obowiązku uwzględniania zmian w Zamówieniu przekazywanych przez Klienta.
 5. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli przez obie strony umowy, to jest: skutecznego złożenia Zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

 

 • 3.

Cena i płatność

 1. Podane na stronie internetowej Sklepu ceny Towarów wyrażone są w walucie polskiej oraz zawierają podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
 2. O łącznej cenie Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe), Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
 3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności za Towar. O przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Klient ma prawo do wyboru następujących sposobów płatności:
 • płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 43 1020 5558 0000 8702 3308 5922;
 • płatność przelewem za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24.

 

 • 4.

Dostawa Towarów

 1. Klient ma prawo do wyboru następujących sposobów dostawy zamówionego Towaru:
 • przesyłka kurierska (20 zł brutto);
 • dostawa za granicę (99 zł brutto).
 1. Odbiór osobisty zamówionego Towaru jest możliwy
 2. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Termin dostawy zamówionego Towaru jest liczony od dnia zrealizowania Zamówienia oraz jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wynosi:;
 • od 2 do 4 dni – w przypadku przesyłki kurierskiej;
 1. Sklep Internetowy może poinformować Klienta o planowanym terminie dostawy.
 2. W przypadku Zamówień zagranicznych termin na dostawę zamówionego Towaru może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przesyłając potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Towar dostarczany Klientowi jest nowy, nieużywany oraz wolny od wad.
 4. Towar dostarczany jest Klientowi wraz dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.
 5. Opłata za dostawę doliczana jest do ceny Zamówienia. Koszt dostawy Towaru jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Całkowity koszt dostawy Towaru jest podany na stronie internetowej Sklepu na Formularzu Zamówienia.

 

 • 5.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyn (w trybie art. 27 i następnych Ustawy o prawach konsumenta) składając stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 2. Oświadczenie, o który mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko Klienta, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@luk-kom.pl lub też w formie pisemnej na adres głównego miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę: Prosta 18,43-100 Tychy
 5. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w trybie wskazanym w niniejszym paragrafie, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży) zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego na adres wskazany jako adres głównego miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę: Prosta 18,43-100 Tychy Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi płatności za Towar oraz poniesione przez Klienta koszty dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności dokonanych przez Klienta może nastąpić dopiero po otrzymaniu zwróconego Towaru bądź otrzymaniu od Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu dokonanych płatności.

 

 • 6.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługują uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wadę fizyczną lub prawną rzeczy sprzedanej (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Towaru z Umową sprzedaży wraz z żądaniem określonego działania powinny być przesyłane na formularzu reklamacyjnym (wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) w formie pisemnej na adres głównego miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę: Prosta 18, 43-100 Tychy.
 3. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, Klient zobowiązany jest dostarczyć Towar oraz dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT do Sklepu Internetowego na adres głównego miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę: Prosta 18,43-100 Tychy
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres do doręczeń, chyba że Klient wyrazi zgodę na przesłanie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca zastrzega, że kolory Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym z przyczyn technicznych mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistych kolorów – wynika to z różnic w wyświetlaniu kolorów na różnych ekranach.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta bądź innego urządzenia multimedialnego, powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów) nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

 

 • 7.

Dane osobowe

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych na Formularzu Zamówienia danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji Umowy sprzedaży.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich zmiany i poprawiania. Klient może ponadto wystąpić do Sprzedawcy żądaniem usunięcia podanych danych osobowych.

 

 • 8.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Sprzedawcę.

 

 

Załączniki:

 • Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży;
 • Formularz reklamacyjny.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego – Opaskidlamam.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Dane Klienta

Imię i nazwisko/firma: ..........................................................................................................................................................

Adres do doręczeń: .................................................................................................................................................................

Adres e-mail: .............................................................................................................................................................................

Numer telefonu: .......................................................................................................................................................................

 

Informacje dotyczące zamówienia

Numer zamówienia: ...............................................................................................................................................................

Data otrzymania produktu: .................................................................................................................................................

Nazwa/numer produktu: .....................................................................................................................................................

Wartość produktu: ..................................................................................................................................................................

 

Dane do przelewu

Nazwa banku: ...........................................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego: ............................................................................................................................................

 

Powód odstąpienia od umowy

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej pomiędzy mną, : LUK-KOM Łukasz Kostka, ul. Prosta 18, 43-100 Tychy, NIP: 6462527526, REGON: 241382733 . Jednocześnie oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie Sklepu Internetowego – luk-kom.pl. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby przeprowadzenia procesu zwrotu nabytego przeze mnie towaru.

 

                      ………………………………..                                        …………………………………

                               Miejscowość, data                                                             podpis Klienta

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego – luk-kom.pl

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Dane Klienta

Imię i nazwisko/firma: ..........................................................................................................................................................

Adres do doręczeń: .................................................................................................................................................................

Adres e-mail: .............................................................................................................................................................................

Numer telefonu: .......................................................................................................................................................................

 

Informacje dotyczące zamówienia

Numer zamówienia: ...............................................................................................................................................................

Data otrzymania produktu: .................................................................................................................................................

Nazwa/numer produktu: .....................................................................................................................................................

Wartość produktu: ..................................................................................................................................................................

 

Przyczyna reklamacji (dokładny opis wady, data oraz okoliczności jej stwierdzenia)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Mając powyższe na względzie proszę o:

¨ Wymianę/naprawę towaru

¨ Zwrot pieniędzy na rachunek bankowy .....................................................................................................................

Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, Klient zobowiązany jest dostarczyć Towar oraz dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT do Sklepu Internetowego na adres głównego miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę: ul. Prosta 18,43-100 Tychy. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, koszty przesyłki w obie strony pokrywa Klient. Oświadczam, że znane mi są warunki reklamacji towaru określone w Regulaminie Sklepu Internetowego – luk-kom.pl–. Wyrażam zgodę na poinformowanie mnie o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby przeprowadzenia procesu reklamacji  nabytego przeze mnie towaru.

 

 

                      ………………………………..                                        …………………………………

                               Miejscowość, data                                                             podpis Klienta